O szkole

Szkoła została powołana w 1978 roku przez Kuratorium Oświaty i Wychowania w Ostrołęce pod nazwą Zasadnicza Szkoła Rolnicza. W tym samym roku utworzono również Średnie Studium Zawodowe dla dorosłych na podbudowie programowej szkoły podstawowej kształcące w zawodzie rolnika.

Organem prowadzącym był wtedy Urząd Wojewódzki Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu w Ostrołęce. Przez wiele lat szkoła nie miała własnej siedziby, lekcje odbywały się wynajętych prywatnych budynkach. Zajęcia słuchaczy Średniego Studium Zawodowego odbywały się systemem wieczorowym w budynku Zbiorczej Szkoły Gminnej w Długosiodle.

 Pierwszym dyrektorem do roku 1990 była Krystyna Stadnik, kolejni dyrektorzy to: Janina Jasińska, Jan Bruzgo i obecnie od 1 września 2000 roku – Dorota Stadnik. Od 1992 roku szkoła posiada swoją lokalizację w budynku gminnym przy ulicy Poniatowskiego 25.

Od 1 września 2000 roku Zasadnicza Szkoła Rolnicza została przekształcona w Zespół Szkół w Długosiodle. W skład Zespołu Szkół wówczas wchodziły:

-         Zasadnicza Szkoła Zawodowa o kierunku wielozawodowym ponadpodstawowa

-         Zasadnicza Szkoła Zawodowa o kierunku wielozawodowym ponadgimnazjalna

-         oraz Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych na podbudowie programowej szkoły zasadniczej.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa liczyła 84 uczniów kształcących się w następujących zawodach: piekarz, cukiernik, kucharz małej gastronomii, krawiec, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, elektryk, murarz, stolarz. Uczniowie odbywają zajęcia praktyczne poza szkołą w zakładach produkcyjnych i usługowych na terenie powiatu . W szkole uczą się tylko przedmiotów ogólnokształcących. Wiedzę z teoretycznych przedmiotów zawodowych zdobywają na kursach doskonalących w Ośrodkach Doskonalenia Zawodowego i Centrach Kształcenia Praktycznego.

Słuchacze Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych odbywali zajęcia trzy razy w tygodniu w godzinach popołudniowych i wieczornych. Nauka w liceum trwa 3 lata i kończyła się egzaminem maturalnym. W tym roku szkolnym do liceum uczęszcza 62 słuchaczy.

Łącznie  w roku szkolnym 2002/2003 Zespół Szkół w Długosiodle liczył 146 uczniów i słuchaczy, uczących się w 6 oddziałach.

W ubiegłym roku szkolnym w Zasadniczej Szkole Zawodowej pożegnano 47 absolwentów.

 Od czasu przekształcenia szkoły w Zespół Szkół liczba uczniów stale wzrasta .

Warunki lokalowe od 1992 roku nie uległy zmianie. Szkoła posiada dwie sale lekcyjne, bibliotekę i pracownię komputerową. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się na boisku szkolnym, gminnym stadionie sportowym i siłowni oraz od tego roku szkolnego dzięki zrozumieniu i uprzejmości dyrekcji również w sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Długosiodle.

Młodzież bierze udział w uroczystościach i imprezach organizowanych na terenie gminy Długosiodło oraz w konkursach powiatowych i rejonowych. Ma też możliwość poszerzania swoich zainteresowań podczas zajęć pozalekcyjnych w szkolnym kole informatycznym.

C.D.N. wkrótce ...

                                                                                                                      opracowała Dorota Stadnik

s_szkola_0_800x600.jpg [300x225] s_szkola_2_800x600.jpg [300x225]

s_szkola_1_800x600.jpg [300x191] s_szkola_3_800x600.jpg [300x190]