„Otwarci na świat uczniowie i uczennice szkół i placówek powiatu wyszkowskiego szansą rozwoju dla województwa mazowieckiego”

         

          Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Wyszkowie informuje, że w dniu 1 czerwca 2017 r. Powiat Wyszkowski rozpoczął realizację projektu pn. „Otwarci na świat uczniowie i uczennice szkół i placówek powiatu wyszkowskiego szansą rozwoju dla województwa mazowieckiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X EDUKACJA DLA ROZWOJU REGIONU, Działania 10.1 KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY, Poddziałania 10.01.1 EDUKACJA OGÓLNA (W TYM W SZKOŁACH ZAWODOWYCH) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

          Celem głównym projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych i właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy u 168 uczennic i 212 uczniów z terenu Powiatu Wyszkowskiego  (w tym 70 uczniów i 50 uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) w okresie do 30.05.2019 r.

          Cele szczegółowe:

  1. Kształtowanie i rozwijanie umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i ICT u 212 uczniów i 168 uczennic (w tym 70 uczniów i 50 uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) w okresie do 30.05.2019 r.
  2. Kształtowanie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy u 212 uczniów i 168 uczennic (w tym 70 uczniów i 50 uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) w okresie do 30.05.2019 r.
  3. Podniesienie umiejętności porozumiewania się w j. angielskim i j. niemieckim         przez 212 uczniów i 168 uczennic (w tym 70 uczniów i 50 uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) w okresie do 30.05.2019 r.
  4. Doskonalenie umiejętności 13 nauczycielek i 6 nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów
  5. Podniesienie kompetencji cyfrowych oraz nauczania metodą eksperymentu 4 nauczycieli i 12 nauczycielek w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół.
  6. Zdobycie kwalifikacji w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych poprzez ukończenie studiów podyplomowych przez 2 nauczycieli i 1 nauczycielkę.
  7. Zwiększenie atrakcyjności kształcenia poprzez nowoczesne doposażenie pracowni przedmiotów w 3 szkołach ponadgimnazjalnych.

 

Projekt obejmuje 9 zadań:

Zadanie 1. Studia podyplomowe dla 3 nauczycieli i nauczycielek.

Zadanie 2. Kursy/szkolenia/warsztaty dla 16 nauczycieli i nauczycielek.

Zadanie 3. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z kompetencji kluczowych dla uczniów/uczennic.

Zadanie 4. Warsztaty dla uczniów/uczennic rozwijające podstawy/umiejętności niezbędne na rynku pracy.

Zadanie 5. Zajęcia specjalistyczne/korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów/uczennic.

Zadanie 6. Wyjazdy edukacyjne dla uczniów/uczennic.

Zadanie 7. Realizacja różnych form rozwijających uzdolnienia dla uczniów i uczennic.

Zadanie 8. Pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć.

Zadanie 9. Wyposażenie szkolnych pracowni przedmiotowych do prowadzenia zajęć.

 

W ramach zadania 9 zostaną wyposażone 3 pracownie: pracownia biologiczna w Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie, pracownia matematyczna w Zespole Szkół w Długosiodle, pracownia matematyczna w Zespole Szkół Nr 1 w Wyszkowie.

Projekt jest skierowany do 168 uczniów i 212 uczennic, w tym 70 uczniów i 50 uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, którzy uczą się i zamieszkują na terenie województwa mazowieckiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (ponad 50 % z obszarów wiejskich). Grupę docelową stanowią także nauczyciele, tj. grupa 19 osób (6 M i 13 K) w wieku produkcyjnym pomiędzy 25 a 65 lat, zarówno kobiety jak i mężczyźni. Nauczyciele legitymują się wykształceniem wyższym.

Projekt realizowany będzie w okresie od 01.06.2017 r do 31.05.2019 r.

Całkowity koszt realizacji projektu: 1 493 859,20 zł

Kwota dofinansowania: 1 419 166,20 zł

Wkład UE: 1 195 087,36 zł

Wkład własny Powiatu Wyszkowskiego: 74 693,00 zł (wkład własny niepieniężny).

 


 

Załączniki: