Koncepcja pracy szkoły

Wizja i misja szkoły

 

Uczymy zarabiać pieniądze w zawodzie

 

 1. Przygotowujemy do sprawnego, skutecznego i solidnego wykonywania pracy
 2. Kształtujemy poczucie odpowiedzialności za pracę
 3. Rozbudzamy aspiracje i promujemy uczenie się przez całe życie czerpiąc z doświadczeń pokoleń
 4. Wychowujemy w duchu szacunku i tolerancji dla siebie i innych istot żywych oraz tolerancji dla odmienności

 

ATUTY SZKOŁY

 • profesjonalna kadra pedagogiczna oraz specjaliści zewnętrzni
 • projekty unijne (bezpłatne zajęcia i staże)
 • nauka w systemie jednozmianowym
 • dogodna lokalizacja – blisko miejsca zamieszkania (PKS, PKP)
 • troska o bezpieczeństwo uczniów (monitoring wizyjny)
 • możliwość zjedzenia obiadu
 • wielofunkcyjne boisko i siłownia
 • możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji zawodowych i bezpłatnie prawa jazdy kat. B
 • praktyki w przedsiębiorstwach z możliwością kontynuowania pracy po ukończeniu szkoły
 • wolontariat ( WOŚP, warsztaty świąteczne i kulinarne)
 • wycieczki przedmiotowe i zawodoznawcze
 • pomoc doradcy zawodowego, pedagoga szkolnego oraz psychologa

 

 Priorytety naszej szkoły

 Szkoła integruje środowisko wokół celów. Do najważniejszych należą:

 1. Szkoła pracuje zgodnie z przyjętą strategią/koncepcją na podstawie planów działań
 2. Strategia szkoły służy spełnianiu misji i osiąganiu wizji
 3. Organizowanie procesów edukacyjnych umożliwia kształcenie fachowców w zawodach
 4. Nasz absolwent jest przedsiębiorczy
 5. Uczniowie/słuchacze są partnerami w podejmowaniu decyzji
 6. Uczniowie/słuchacze znają ustalone normy społeczne i zachowują się zgodnie z nimi
 7. Szkoła rozpoznaje i rozwija predyspozycje zawodowe ucznia/słuchacza
 8. W szkole panują demokratyczne stosunki społeczne
 9. Szkoła uczy uczyć się
 10. Rodzice współdecydują w sprawach szkoły
 11. Słuchacze współdecydują w sprawach szkoły
 12. Szkoła uzyskuje wsparcie od środowiska lokalnego i odpowiada na oczekiwania tego środowiska
 13. Szkoła analizuje i wykorzystuje wyniki egzaminów zewnętrznych do rozwoju  placówki
 14. Zarządzanie szkołą odbywa się na podstawie przyjętej koncepcji pracy szkoły
 15. Szkoła realizuje innowacyjne projekty edukacyjne
 16. Szkoła wspiera w planowaniu kariery zawodowej
 17. Szkoła umożliwia uzyskiwanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych
 18. Szkoła zapewnia bezpieczeństwo fizyczne, psychiczne i społeczne

Profil absolwenta

         Sylwetka absolwenta :

 1. Jest dobrym fachowcem przygotowanym do uzyskania potwierdzenia kwalifikacji oraz podjęcia pracy zawodowej
 2. Umie rzetelnie pracować, ma szacunek do pracy i jest odpowiedzialny
 3. Umie planować własny rozwój zawodowy, rozumie konieczność doskonalenia przez całe życie
 4. Jest tolerancyjny i otwarty na siebie i innych
 5. Jest przygotowany do pracy indywidualnej i zespołowej
 6. Dba o kulturę języka i zachowania, postępuje zgodnie z przyjętymi normami społecznymi i własnym sumieniem
 7. Zna i szanuje tradycje kulturowe własnego regionu, kraju i Europy oraz świata

Nasz absolwent jest uczciwy, sprawiedliwy i dobry. Jest wrażliwy na piękno.